8 maja, 2020

Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Wolontariusza Serve The City Polska

Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Wolontariusza Serve The City Polska

Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Wolontariusza Serve The City Polska (dalej: „Konkurs”)

Contest Rules for Serve The City Global Volunteer Day

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Serve The City Polska, ul. Torfowa 17a, 30-399. Kraków., NIP: 6762517012.
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ServeTheCityPL(zwanej dalej “Fanpage”) oraz w serwisie Instagram www.instagram.com/stc.krk.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
  2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w serwisach Facebook i/lub Instagram.
  3. Konkurs trwa od 9 maja 2020 godziny 00:00 do 9 maja 2020 do godziny 23:59, długość trwania Konkursu może zostać przedłużona.
  4. Wyniki zostaną ogłoszone dwa dni po ogłoszeniu wypełnienia całej karty zadań do gry BINGO przez pierwszą osobą za pośrednictwem FanPage i na instagramowym profilu Serve The City.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama.

§3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym:
  1. wykonywaniu przez uczestników Konkursu (dalej łącznie: „Uczestnicy” lub pojedynczo: „Uczestnik”) zadań z karty do gry Bingo dostępnej do pobrania na stronie internetowej Organizatora (www.servethecity.pl/pl/swiatowy-dzien-wolontariusza/), (dalej: „Karta”) po to aby w jak najkrótszym czasie ukończyć pięć sąsiadujących ze sobą w rzędzie (poziomym lub pionowym) zadań umieszczonych na Karcie lub wszystkie zadania na Karcie; oraz 
  2. zamieszczeniu na  profilach społecznościowych Uczestników w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcia lub filmu wraz z opisem albo samego opisu, jeśli wykonanie zdjęcia nie jest możliwe, wykonanego przez siebie zadania z oznaczeniem profilu Organizatora i hasztagu #KindnessStartsWithMe; oraz zamieszczeniu na  profilach społecznościowych Uczestników w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcia Karty (lub zrzutu ekranu z Kartą) ze skreślonymi zadaniami, z oznaczeniem profilu Organizatora i hasztagu #KindnessStartsWithMe po ukończeniu pięciu sąsiadujących ze sobą w rzędzie (poziomym lub pionowym) zadań umieszczonych na Karcie lub wszystkich zadań na Karcie.

§4 Nagroda

 1. Nagrodami w Konkursie są 1x karta podarunkowa o wartości 75 złotych do sieci Empik oraz 5x karta podarunkowa o wartości 15 złotych do sieci Empik (dalej łącznie „Nagrody” lub pojedynczo „Nagroda”).
 2. W Konkursie zostanie ogłoszonych 6 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”).
 3. Organizator przekaże Nagrodę w postaci karty podarunkowej o wartości 15 złotych do wykorzystania w sieci salonów Empik pierwszym pięciu osobom, które wykonają pięć sąsiadujących ze sobą w rzędzie (poziomym lub pionowym) zadań umieszczonych na Karcie, wykażą na swoich profilach społecznościowych w sposób określony w § 3 ust. 1 powyżej ich wykonanie oraz  zamieszczą na swoich profilach społecznościowych w sposób określony w § 3 ust. 1 powyżej zdjęcie Karty, na której skreślonych będzie 5 sąsiadujących ze sobą w rzędzie (pionowym lub poziomym) zadań.
 4. Organizator przekaże Nagrodę w postaci karty podarunkowej o wartości 75 złotych do wykorzystania w sieci salonów Empik pierwszemu Uczestnikowi, który wykona wszystkie zadania umieszczone na Karcie, wykaże na swoim profilu społecznościowym w sposób określony w § 3 ust. 1 powyżej ich wykonanie oraz zamieści na swoim profilu społecznościowym w sposób określony w § 3 ust. 1 powyżej zdjęcie Karty, na której skreślone będą wszystkie wymienione na niej zadania.
 5. Zwycięzcy wyłonieni zostaną z zastosowaniem kryterium „kto pierwszy, ten lepszy”. W razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób Nagrodę otrzyma ta, która pierwsza wykonała zadanie konkursowe. Na żadnym etapie Konkursu Nagrody nie będą przydzielane losowo. 
 6. Nie jest możliwa kumulacja Nagród – Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę nawet, jeśli jako jedna z pierwszych pięciu osób ukończy wszystkie zadania z więcej niż jednego rzędu na Karcie
  1. Nagroda może zostać przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną – w zależności od preferencji Zwycięzcy.
  2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do 30 dni po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagroda traci ważność.
  3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane zbierane będą od Zwycięzców w celu przyznania im Nagrody. Zwycięzcy przekazując swoje dane Organizatorowi w trybie przewidzianym w §4 ust. 10 Regulaminu automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celu przyznania Nagrody. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą
  wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj.w celach związanych wydaniem nagród w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).